Kulturkampf

Kulturkampf – (něm. slovo doslovně znamenající kulturní boj) – zkratkovité označení souhrnu opatření Bismarckovy vlády k laicizaci kult. života a posílení moci státu v ideol. oblasti. Opatření měla podobu 4 zákonů schválených říšským sněmem v r. 1873, které zaváděly přísnou kontrolu státu nad činností katol. církve, zejm. nad církevními školami, a legalizovaly občanský sňatek. V této době byla také zrušena činnost jezuitského řádu. K. je hist. příkladem intervence státu do kulturní změny a dokladem regulované sekularizace.

Kulturkampf, cultural struggle lutte culturelle Kulturkampf Kulturkampf

Jiří Linhart