Leviathan

Leviathan – mytická obluda ztělesňující vše pohlcující oceán. V apokalyptické knize Jobově je to též symbolizace námořní moci. Symbol převzal T. Hobbes ve své knize Leviathan, neboli o podstatě zřízení a moci státu církevního a občanského k označení všeobjímající moci státu. L. je apoteózou absolutistického státu, který chrání poddané (kteří jsou ve vztahu k němu v zásadě rovni) před privátním fanatismem a svobodou ústící ve válku všech proti všem. V tomto smyslu je i špatný stát lepší než žádný stát. Je proto povinností občanů podřizovat se státu potud, pokud je stát schopen občana chránit; občanu však vzniká povinnost loajality vůči nástupnické polit. moci. Zákl. atributem státu je moc a z ní také vyplývají jeho vztahy k občanům. Neexistuje soc. institut, který by se vymykal svrchované moci státu. Soukromé vlastnictví je státem trpěné, ale kdykoliv zrušitelné, tisk, školství a náboženství podléhá cenzuře. Stát netrpí libovůli a sám je podřízen zákonům. Zároveň vytváří garance právních a občanských jistot. V tomto smyslu vyzvedá Hobbes roli byrokracie a krále jako vykonavatelů státní moci a činí je odpovědnými za realizaci v zásadě merkantilistické politiky. Stát má povinnosti vůči chudým. T. Hobbes žádá, aby chudí a slabí došli svého práva stejně jako bohatí a mocní. Klíčovým pojmem Hobbesovy knihy je pojem řádu, který je možno vytvořit pouze mocí, která svou svrchovanou vůli vnutí celku i proti snahám opozičních skupin. Řád je pojat individualisticky jako směřování k blahu jednotlivců prostřednictvím péče o klid, pořádek a mír uvnitř země. Hobbesova práce je význ. politologickým dílem. Byla napsána v období angl. revoluce. Vzorem L. byla zřejmě absolutistická Francie. Mezi vládci usilujícími o utužení absolutismu nalezla kniha také největší ohlas, byla však všeobecně komentována, zejm. v angl. literatuře. Zájem o koncepci L. vzrostl v prvé polovině 20. st., kdy na ni navazovali konzervativní ideologové, především fašismus a nacionální socialismus. Těmito silami byl L. pokládán za předchůdce totalitního státu. Jde však o koncepci rozpornou, umožňující interpretaci v intencích právního státu. V Čechách byli L. a T. Hobbes dobře známi: v r. 1909 přeložil J. Král stať O občanu, podstatný výtah z L. udělal v r. 1941 J. Mertl, který v předmluvě zvýraznil filiace vedoucí od L. k nacionálně social. ideologii.

Leviathan Léviathan Leviathan Leviatano

Literatura: Hobbes, T.: (1651) Leviathan, neboli o podstatě zřízení a moci státu církevního a občanského. Praha 1941; Hobbes, T.: Základy filosofie státu a společnosti. Praha 1909; Schmitt, C.: Der Leviathan in Staatslehre des Thomas Hobbes. Hamburg 1938.

Jiří Linhart