Metoda genealogická

metoda genealogická – (z řec. genos = rod; logikos = řeč rozumem odůvodněná) – výzk. metoda vycházející ze studia genealogií neboli rodokmenů jednotlivých rodů či jednotlivců. Sestavení rodokmenu je někdy samo o sobě cílem s-gického, častěji však hist. či demogr. bádání. M.g. je aplikována buď samostatně, nebo jako součást biografické metody. V s-gické analýze je používána především k analýzám sociálních sítí vznikajících na bázi příbuzenství. Ve společnostech, kde rodinný původ tvoří podstatnou součást soc. statusu (jako tomu bylo např. v evrop. feudálních společnostech, ale i ve společnostech fašistických a komunistických), slouží m.g. vlastně k určení soc. postavení rodů, resp. jejich vzestupné či sestupné mobility. M.g. je tech. založena především na studiu matrik a zápisů o narození a úmrtí v různých evidencích. Jen výjimečně (např. při studiu rodokmenů šlechty) se lze opřít o již zpracované a stále doplňované genealogické údaje, publikované ve spec. literatuře.

genealogical method méthode généalogique genealogische Methode metodo genealogico

Jiří Linhart