Metropole

metropole – (z řec. métropolis = hlavní, mateřské město; meter = matka, polis = město) – v s-gickém pojetí velké město ovládající obce ve svém okolí. Ve starověku, zejm. ve starověkém Řecku, se termín m. používal pro označení „mateřského města“, se kterým byla hosp., polit. a kult. spojena jiná města, často geogr. značně vzdálená. V koloniálním období se termínem m. označovala země, která ovládala kolonii. V současné době se zdůrazňuje, že m. je centrální částí metropolitního společenství, metropolitní oblasti, metropolitního regionu. Původní hist. význam pojmu m. se tedy změnil. Metropolitní společenství podle soudobého pojetí je rozsáhlá územní jednotka, která je tvořena m. a sídly v jejím bližším i vzdálenějším okolí. Z hlediska funkčního je metropolitní společenství komplexem ekon., polit., soc. a také kult. vztahů, které spojují jednotlivá sídla a m. a vytvářejí tak jednotku s dominujícím centrem a částmi, které na něm závisí. I když je rozvoj metropolitních společenství charakteristický pro průmyslově rozvinuté země, vyskytují se tato společenství už ve všech částech světa.

metropolis métropole Metropole, Hauptstadt metropoli

Literatura: Duncan, O. D. a kol.: Metropolis and Region. Baltimore 1960; McKenzie, R. D.: The Metropolitan Community. New York 1933.

Jiří Musil