Mikrocensus

mikrocensus – (z řec. mikros = malý; z lat. census = odhad jmění, počítání) – reprezentativní výběrové statist. šetření domácností, sloužící k periodickému zjišťování demogr. a soc.-ekon. údajů. Termín označoval původně „malá“ sčítání lidu, zjišťující omezený okruh údajů výběrovým způsobem. Program m. se postupně rozšiřoval a dnes kromě čistě demogr. údajů zahrnuje i údaje o životní úrovni a soc.-ekon. struktuře obyv. M. slouží v době mezi sčítáními lidu k zachycení změn některých charakteristik zjišťovaných v censech a kromě toho sleduje i další údaje, jimž se ve sčítání pozornost nevěnuje. Interval mezi m. je v ČR 2–5 let, rozsah výběru zpravidla 2 %. V m. se zjišťují: 1. údaje o osobách, zahrnující zpravidla zákl. demogr. údaje, údaje o vzdělání, soc. příslušnosti, zdroji obživy, zaměstnání, zaměstnavateli, příjmech za minulý rok včetně příjmů naturálních; 2. údaje o domácnostech, zahrnující složení domácnosti, soc. příslušnost, vybavenost předměty dlouhodobého užívání a příjmy; 3. údaje o bytu – jeho druhu, právním důvodu užívání, velikosti, kategorii, příslušenství; 4. údaje o domě – jeho druhu, vlastníku a stáří. Obsah m. byl postupně rozšiřován a obměňován a není ani dnes plně standardizovaný. Vcelku neměnný zákl. okruh sledovaných informací se v jednotlivých m. zpravidla doplňuje podle aktuální potřeby o další témata, šetřená příp. na podsouborech. Pokud m. bezprostředně navazuje na sčítání lidu, domů a bytů, provádí se výběr bytů a přejímají se některé údaje.

Do r. 1993 bylo v ČSSR provedeno 12 mikrocensů (dříve se označovaly rokem provedení, nyní rokem, za nějž jsou údaje o příjmech), a to v letech: 1956 (rozsah výběru 0,75 % bytových domácností); 1958 (0,75 % – u sčítacích archů také vybavení domácnosti předměty dlouhodobého užití); 1960 (2 % – také údaje o spol. spotřebě, bydlení a zájmu domácností o nový byt a údaje o zaměstnanosti vdaných žen); 1965 (1 % – také údaje o návštěvách kult. zařízení, rekreaci, využívání dětských zařízení, léčebné péči, ekon. aktivitě žen, vlastnictví osobních automobilů), 1966 (příjmové šetření m. bylo provedeno společně s šetřením o soc. diferenciaci a mobilitě obyv. u poloviny domácností mikrocensového souboru), 1970 (2 %), 1973 (2 % – navíc údaje o bytových záměrech, vlivu pronatalitních opatření na životní úroveň rodin, finanční situaci domácností, jejich nákupních úmyslech a rekreačních možnostech a o podílu obyv. na spol. spotřebě), 1976 (2 %), 1980 (2 %), 1985 (2 % – navíc údaje o vybavení domácností, jejich půjčkách a úsporách a o finanční a majetkové situaci mladých manželství v době uzavření sňatku); 1992 (0,5 %).

M. je založen na náhodném dvoustupňovém stratifikovaném výběru, kde v 1. stupni se vybírají obce kategorizované podle velikostních skupin a ve 2. stupni se vybírají náhodně trvale obydlené byty. Jednotkou výběru je tedy byt, jednotkou zjišťování bytová domácnost, definovaná jako soubor osob, které v bytě trvale bydlí. Šetřeni jsou všichni členové domácností včetně dočasně nepřítomných. Údaje zjišťují tazatelé vyslaní územními statist. orgány. Ověření pracovních příjmů ekon. činných osob se provádí přímo u zaměstnavatele, výše důchodů se zjišťuje na poštách. Údaje zjištěné v m. se zpracovávají za výběrový soubor (za osoby a domácnosti), některé se také přepočítávají za veškeré obyv. Mohou být též spojovány s výsledky jiných statist. šetření. Výsledky jsou reprezentativní pro soubory bydlícího obyv. a domácností velkých územních jednotek (např. v ČR po r. 1992 krajů). Zákl. výsledky se publikují v Československé statistice (viz statistiky), podrobnější výstupní sestavy jsou uloženy ve statist. úřadu. Jako výběrové šetření se značnou periodicitou charakterizuje m. pružnost, které sčítání lidu, domů a bytů nemůže dosáhnout. Menší rozsah výběrového souboru dovoluje zpracovat výsledky m. rychleji, omezuje však možnost některých vícestupňových třídění a limituje využití m. v regionální analýze. M. patří k nejdůležitějším zdrojům statist. informací použitelných pro s-gickou analýzu společnosti. Přispívá k tomu také obsahová komplexnost, zahrnutí znaků dovolující dezagregovat výsledky podle relevantních soc. hledisek a periodicita, umožňující sledovat vývoj. M. je jediným reprezentativním statist. šetřením příjmů obyv. Na souborech odvozených z výběrového souboru m. byla provedena v l. 1967, 1978, 1984 a 1993 rozsáhlá s-gicko-statist. šetření soc. struktury a mobility obyv. Československa, resp. ČR. V některých zemích (např. v USA) se mikrocensové a další podobné údaje získávají pomocí pravidelných víceúčelových výběrových šetření obyv. (Current Population Survey), prováděných měsíčně. Toto řešení lze považovat za metodicky progresivnější.

microcensus microrecensement Mikrozensus microcensimento

Literatura: Kovačka, M. a kol.: Ekonomická štatistika. Bratislava, Praha 1984; Vytlačil, J.: Výběrová šetření v praxi. Praha 1969.

Michal Illner