Nadčlověk

nadčlověk – ideol. a rasisticky zabarvené označení jedince, popř. příslušníka určité spol. skupiny, rasy, národa, který je vnímán jako nadřazený jiným lidem, protože je vybaven původem, vlastnostmi či dovednostmi, které jsou v kontextu hodnot daného společenství vysoce ceněny. Pojem n. je postaven na předsudcích a pověrách, ideol. snahách manipulovat davem. Touha vidět vlastní kmen, národ, náb. společenství, polit. stranu apod. a tím pádem sebe nebo někoho uznávaného, obdivovaného jako lepšího než jiné, jako „vyvoleného“, provází lidstvo od úsvitu dějin. Řada starověkých národů považovala sebe sama za dokonalejší (civilizovanější, vzdělanější, zbožnější apod.), než jsou ostatní národy, i když pojem n. nepoužívala. Za n., resp. polobohy až bohy byli považováni někteří vládci (viz též adorace). Idea n. se aktualizovala v 2. polovině 19. st. ve fil. pojetí F. Nietzscheho, který zavádí pojem n. pro jedince obdařeného vitalitou, silou vůle, schopností zaujímat vůdčí postavení. J. A. de Gobineau se ve svém díle O nerovnosti lidských plemen (1895) snažil prokázat nadřazenost Indoevropanů nad ostatními rasami (plemeny). Tyto základy rasismu dovedla do krajnosti ideologie nacismu, která na n. povýšila každého příslušníka něm. národa. Tolerovány byly etnicky příbuzné skupiny, všechny ostatní skupiny „bílého plemene“ (např. Slované) a příslušníci jiných plemen byly zařazeny do kategorie podlidí. Ideologií n. je prakticky i kult osobnosti, i když se v této souvislosti pojem n. nepoužívá.

superman surhomme Übermensch superuomo

Tomáš Novák
Věra Capponi