Neomerkantilismus

neomerkantilismus – (z řec. neos = nový; fr. mercantile = obchodník) – typ hospodářské politiky založené na státní podpoře vývozu do zahraničí, snaze prosadit se na trhu vyspělých kap. zemí a získat finanční prostředky ve zlatě či v měnách nepodléhajících příliš inflaci, dále na podpoře průmyslových odvětví schopných zahraniční soutěže, omezování dovozu a úsilí o stabilizaci mezd. Tuto politiku prosazuje řada rozvojových zemí a byla typická pro bývalé social. země. Dlouhodobé, obvykle vynucené uplatňování této politiky vede: 1. k nerovnováhám na vnitřním trhu (k nedostatku kvalitního zboží – alespoň v některých komoditách, ke kumulaci úspor, skrytým i zjevným inflačním tendencím apod.); 2. k postupnému vytváření dvojího trhu – jednoho založeného na domácí měně, druhého podloženého konvertibilní měnou; tento druhý trh fungoval obvykle na bázi nelegální, často ale i na bázi legální či pololegální (bylo tomu tak např. v Polsku či Jugoslávii, Maďarsku). Pojem n. je používán spíše hovorově a vychází z povrchních podobností principů n. s klasickým merkantilismem.

neo-mercantilism néo-mercantilisme Neomerkantilismus neomercantilismo

Jiří Linhart