Pojem mentální

pojem mentální – též pojem mentalistický – označení vnitřního psych. stavu člověka, zavedené v behaviorismu B. F. Skinnerem a odtud přejaté neopozitivisticky orientovanou s-gií. Skinner tvrdil, že p.m. nemají empir. krytí, že jim empir. nic neodpovídá a že jediným smysluplným předmětem studia je tzv. manifestované, tedy navenek pozorovatelně se projevující chování. Na základě svého tzv. metodologického behaviorismu, který má být chápán jako psychol. verze logického pozitivismu a operacionalismu, chtěl Skinner všechny p.m. z vědy vyloučit a nahradit je adekvátnějším vyjádřením, které by programově vynechalo zprostředkující stav mysli včetně duševních hnutí, citů, pocitů, postojů atd.

mental concept terme mental Mentalbegriff concetto mentale

Literatura: Skinner, B. F.: About Behaviorism. New York 1974.

Miloslav Petrusek