Pojišťovnictví

pojišťovnictví – systém, ve kterém se jako zboží nabízí pojištění, tj. převzetí určitých rizik za určitou cenu. Ti, kteří jsou vystaveni stejnému nebo podobnému riziku, jsou zahrnuti do pospolitosti „pojištěnců“. V případě, že dojde k „pojistné události“, kryje tato skupina následky škod, tzn. že pojištěnec je nemusí hradit sám. Výkon pojištění je přitom vázán na protihodnotu (příspěvek) z jeho strany, sloužící financování pojišťovny. Principem p. je stanovit takové příspěvky, aby jejich suma stačila pojišťovně na pokrytí očekávaných plateb v případech pojistných událostí. Výše příspěvku je určena jednak nároky pojištěnce, jednak velikostí rizika, které pojištěnec pojišťovně přináší. Výše příspěvku se zpravidla řídí tzv. principem evkivalence, podle něhož: a) výkony pojišťovny jsou hrazeny z příspěvků pojištěnců, b) výše příspěvku je adekvátní riziku. V oblasti soukromého p. je tento princip zabezpečen tržním mechanismem, který ale v soc. pojištění bývá často porušován. Sociální pojištění v zásadě vychází z principů uplatňovaných v soukromém pojištění, ale je zpravidla modifikováno následujícím způsobem: 1. pospolitost pojištěnců bývá vytvořena dobrovolně, ale pojištění bývá povinné, což porušuje princip sebezodpovědnosti a svobodné volby; 2. osoby, které nesplňují určité podmínky, jsou z této pospolitosti vyloučeny; 3. příspěvek je často stanoven s ohledem na soc. situaci pojištěnce, což porušuje princip ekvivalence; 4. stát je v mnohých případech nucen podílet se na nákladech pojištění.

insurance business système des assurances Versicherungswesen sistema assicurativo

Nataša Bayerová