Pokolení

pokolení – pojem používaný v demografii, genealogii, genetice, historiografii i v běžné komunikaci v několika významech. 1. Je to synonymum pojmu věková kohorta, kterou tvoří osoby narozené ve stejném roce nebo v intervalu několika málo let (viz též analýza kohortní). Rozlišuje se reálné p., tvořené osobami stejného věku, které jsou svázany příbuzenskými vztahy, a hypotetické p., tvořené všemi vrstevníky. 2. P. bývá chápáno jako různě dlouhá linie potomstva odvozená od určité osoby nebo páru: počáteční pár je označován jako nulté p., jeho děti jsou prvním p., vnuci druhým atd. V tomto pojetí je pojem p. používán zejm. v genealogii. Souvisí s tím pojem „koleno“, označující stupeň příbuzenectví mezi dvěma příbuznými ve stejné linii, tj. odvozujícími svůj původ od stejného předka. 3. P. je synonymem generace, a to jak ve svém demogr., tak v kult. a polit. významu. V druhém smyslu jde o jednu reprodukční vlnu obyv. nebo o totalitu populace, jejíž celý život je poznamenán prožitým dějinným zvratem, význ. událostí apod. (hovoří se např. o p. gründerů, p. dobyvatelů). V přeneseném slova smyslu se pojem p. používá k označení vývojové posloupnosti organicky na sebe navazujících nositelů či reprezentantů určité ideje, myšlenkového směru, díla. Může jít o posloupnost žáků určitého učitele, stoupenců věd., uměl., polit. směru – např. p. žáků J. Golla, p. utopických socialistů atd. Pojmem p. (resp. generace) lze vyjádřit i přímou posloupnost myšlenek, idejí nebo tech. řešení (např. p. počítačů).

generation génération Generation generazione

Literatura: Nikitěnko, V. V.: Děmografičeskij analiz pokolenij. Moskva 1979; Ulickij, J. S.: Děmografičeskoje ponjatije pokolenija. In: Problemy děmografičeskoj statistiki. Moskva 1959.

Jiří Linhart