Problémy globální

problémy globální – souhrnné označení pro komplex rozporů současné etapy vývoje lidské civilizace. Termín byl zaveden koncem 60. l. ve futurologii a od počátku 70. l. se rychle rozšířil v souvislosti s činností Římského klubu. Podle místa vzniku lze vymezit tyto zákl. skupiny p.g.: a) rozpory ve vztazích mezi zákl. lidskými společenstvími (problém odvrácení hrozby svět. termojaderné války a odzbrojení, problém rovnoměrnějšího soc. rozvoje a ekon. růstu ve světě, resp. pomoci rozvojovým zemím); b) rozpory ve vztahu „člověk – příroda“ (problém racionálního a komplexního využívání přír. zdrojů, energie a materiálů, problém výroby potravin a likvidace hladu, problém tvorby ochrany životního prostředí); c) rozpory ve vztahu „člověk – společnost“ (problém populačního růstu, urbanizace a provádění aktivní demogr. politiky, problém vztahu věd.-tech. a soc. pokroku, vzdělání a kultury, adaptace člověka a problém zdraví, resp. likvidace závažných nemocí atd.). Přesvědčení o přír. nutnosti a neřešitelnosti p.g. vyúsťuje např. v ekologický pesimismus nebo v nerealistická doporučení na okamžité zastavení růstu výroby, malthuziánské doporučení omezení populace (tzv. koncepce „nulového“ růstu) nebo v rozhodování z pozice technol. či vojenské převahy o nezbytnosti jednostranného prospěchu jedné země nebo skupiny zemí. Na druhé straně existuje řada perspektivních reformistických přístupů s dílčími doporučeními ke zmírnění konkrétních globálních problémů.

global problems problèmes globaux Globalprobleme problema globale

Literatura: Brown, L. R.Flavin, Ch.Postel, S.: Saving the Planet. How to shape an Environmentally Sustainable Global Economy. New York 1991; Global Outlook 2000. An Economic, Social and Enviromental Perspective by the United Nations. Geneva 1990; Harman, W.: Global Mind Change. The New Age Revolution in the Way We Think. Indianapolis 1988.

Jiří Dvořák