Procedura statistická

procedura statistická – typ výzkumné procedury, pro který je charakteristické široké uplatnění statistických metod orientovaných na kvantifikaci jevů a na popis jejich souvislostí. Většinou jde také o uplatnění principu reprezentativity při šetření rozsáhlých výběrových souborů s cílem generalizace získaných poznatků. Ve stejném významu jako p.s. se proto často používá pojem extenzívní procedura. P.s. používá standardizované formy běžných technik sběru informací, zejm. dotazníkové šetření a interview, které umožňují snadné statist. třídění jako základ zpracování dat. Při prezentaci výsledků se hojně používají tabulky, grafy, indexy apod. V zásadě je p.s. postavena na představě, že se s-gie zabývá hromadnými jevy, které lze složit z jevů jednotlivých a chápat je jako aglomerát (společnost je souhrnem jednotlivců, skupinové postoje jsou průměry součtu postojů členů skupiny apod.). Jde o zjednodušené pojetí dezagregující soc. entity, jehož použití je leckdy oprávněné nebo přinejmenším metodol. přípustné. P.s. je však často používána i v neadekvátních situacích. Na dlouhá léta se stala výzk. procedurou typickou pro s-gii. Velká s-gická šetření přišla znovu do módy v 60. l. a jsou dodnes velmi přitažlivá. Provádějí se i na celonár. a mezinár. úrovních. Moderní statist. a matem. metody umožňují p.s. studovat nejen aspekty strukturní, ale i vývojové. Postupným rozborem vztahů mezi větším počtem proměnných lze dovést systematickou deskripci až na úroveň kauzální analýzy.

statistical procedure procédure statistique statistisches Verfahren procedura statistica

Literatura: viz procedura výzkumná, metoda statistická.

Jiří Buriánek