Propaganda sociologická

propaganda sociologická – málo se vyskytující označení specif. druhu propagandy využívající s-gické poznatky při koncipování svého obsahu, diferencovaného podle zájmů, potřeb, mínění jednotlivých cílových skupin, nebo přímo využívající s-gické údaje při působení na recipienty. Pojem p.s. byl používán v 70. l. v social. zemích, od poloviny 80. l. však jen vzácně. Otázka p.s. souvisí s kategorií tzv. angažované sociologie a také profesionální etiky. Někdy se p.s. spojuje s manipulovaným výzkumem veřejného mínění.

sociological propaganda propagande sociologique soziologische Propaganda propaganda sociologica

Ivan Tomek