Síť demografická

síť demografická – grafické zobrazení demografických ukazatelů, používané pro usnadnění výkladu a názornou interpretaci . Existují různé typy s.d., které jsou vlastně určitými obecně použitelnými typy grafů. Uvádí se, že první použil s.d. R. Becker v r. 1874. Jeho síť je poměrně nepřehledná a dnes se prakticky nepoužívá. O rok později navrhl svou síť W. Lexis. Tento tzv. Lexisův diagram se v mírné modifikaci používá dnes nejčastěji (viz graf). Jde o grafické uspořádání s vodorovnou a svislou osou. Na první se vynáší kalendářní čas, na druhou doba trvání události, resp. věk. Pod úhlem 45 stupňů se vynášejí tzv. čáry života (eventuálně generací), které začínají v bodě odpovídajícím narození N (počáteční událost) a končí v bodě úmrtí D (následná, resp. konečná událost). Do s.d. se zapisují pouze rozsahy jednotlivých souborů. Rozlišují se tři hlavní soubory událostí (I., II., III.) a dva hlavní soubory průsečíků (1, 2). Hlavní soubory událostí se dělí na dolní a horní elementární soubor (I.', I.'). Rozsah souborů není dán velikostí vymezené plochy, ale četností jednotlivých demogr. událostí na této ploše. Např. jednotlivé vymezené plochy představují soubory zemřelých, přičemž v I. hlavním souboru událostí jsou zahrnuta úmrtí osob, které se narodily v r. 1958 a zemřely v průběhu l. 1960–1961 v dokončeném věku 2 let; obdobně např. III. hlavní soubor událostí zahrnuje úmrtí osob narozených v l. 1957–1958, které zemřely v r. 1962 v dokončeném věku 4 let. V případě souboru průsečíků I. hlavní soubor průsečíků značí osoby narozené v r. 1960, které se v r. 1961 dožily přesného věku 1 roku, a II. hlavní soubor průsečíků osoby narozené v r. 1960, které k 31. 12. 1960 byly právě v dokončeném věku 0 let. Z uvedeného vyplývá, že v této s.d. rozlišujeme z hlediska věku přesný věk (ξ) a dokončený věk (χ) a z hlediska času přesný časový okamžik (např. 31. 12.) a určitý časový úsek, např. rok. Na grafu jsou také znázorněny dva hlavní přístupy k demografické analýze: transverzální T a longitudinální L.

Síť demografická 986.jpeg

U nás použil poprvé graf s.d. V. Láska (1921). Jinou než zde uvedenou modifikaci Lexisovy sítě používá např. N. Keyfitz (1968), A. Rogers (1975) a řada dalších, hlavně am. autorů. Liší se od uvedené jinou orientací čar života. Vlastní s.d. navrhl E. Czuber (1910): kalendářní čas se v ní nanáší zpravidla doleva. Pro přílišnou složitost byla později upravena a je též používána (A. J. Bojarski, 1974, v Čechách V. Roubíček).

Lexis diagram diagramme de Lexis Lexis-Diagramm diagramma di Lexis

Literatura: viz demografie.

Květa Kalibová