Samospráva místní

samospráva místní – pojetí správy, které převádí určité pravomoci státu na úroveň lokálních kolektivit. V praxi závisí stupeň s.m. především na míře finančních prostředků, jimiž lokality disponují. Bez těchto prostředků se stává koncept s.m. pouze formální záležitostí, příp. aktem zneprůhlednění faktické dělby moci v rámci centralizovaného polit. útvaru. Hledání optimální míry s.m. tvoří význ. součást snah o prohloubení decentralizace moderní společnosti, neboť právě na lokální úrovni lze nejúčinněji rozhodovat o veř. záležitostech přímo za účasti občanů. Jelikož uskutečnění s.m. předpokládá více či méně rozsáhlou decentralizaci moci, narážejí požadavky tohoto typu na pochopitelný odpor ze strany centralizovaných státních byrokracií, které naopak usilují o přeměnu s.m. v pouhou folklórní záležitost. Tento proces probíhá prakticky od počátku novověku, přičemž dnešní stupeň s.m. v jednotlivých evrop. zemích do značné míry reprodukuje hist. ustavené vztahy mezi centrem moci a správními jednotkami země.

local self-government, home rule autogestion locale lokale Selbstverwaltung autonomia locale

Jan Keller