Schéma znaménkové

schéma znaménkové – metoda grafické identifikace asociací mezi řádkovými a sloupcovými kategoriemi v dvourozměrné kontingenční tabulce, která pomocí znamének + a - určuje stupeň významnosti a směr interakce (rezidua od hypotézy nezávislosti). S.z. má tvar a rozměr tabulky a znaménka jsou umístěna na místech příslušných polí. Používá se také v obecnějších modelech kontingenčních tabulek pro označování významnosti reziduí upravených na normální z-skóry. S.z. je určováno: a) exploračně tak, že každé reziduum je statist. testováno zvlášť, b) tak, že všechna rezidua (resp. rezidua v oddělených skupinách podle interpretace) jsou testována simultánně pomocí Bonferroniho metody nebo Holmova sekvenčního postupu, aby byla zajištěna spolehlivost pravděpodobnostního závěru pro celou strukturu význ. vztahů. Počet znamének obvykle vychází z testování na třech úrovních , přičemž za každou vyšší hladinu se přidává jedno znaménko.

sign schema schéma de signes Vorzeichentest schema dei segni

Literatura: Linhart, J.Šafář, Z.: Programování a třídění statistických výpočtů pomocí samočinných počítačů. Sociologický časopis, III, 1967; Řehák, J.Řeháková, B.: Analýza kontingenčních tabulek: rozlišení dvou základních typů úloh a znaménkové schéma. Sociologický časopis, XIV, 1978; Řehák, J.Řeháková, B.: Analýza kategorizovaných dat v sociologii. Praha 1986.

Jan Řehák