Skupina marginální

skupina marginální viz maloburžoazie, sociologie dítěte