Sociologie v Zimbabwe

sociologie v Zimbabwe – rozvíjí se zejm. iniciativou katedry na Univerzitě Zimbabwe, která byla vytvořena jako jedna z prvních univerzitních kateder a původně se jmenovala katedra afr. studií. Nyní je to společná katedra s-gie, soc. antropologie a demografie. Nabízí zákl. tříleté kursy s-gie, po jejichž absolvování je udělován titul B.Sc. Hodnost může být získána buď v oboru s-gie a soc. antropologie, nebo v oboru personalistiky. První možnost je určena studentům, kteří se ucházejí o profesionální pozici v oboru s-gie, např. na vysokých školách nebo ve výzkumu, a mají intelektuální zájem o tuto disciplínu. Druhá varianta je orientována více „prakticky“, a to na získání odbornosti související s prací s lidmi: na personální management, soc. administrativu, reklamu, územní rozvoj apod. S-gie je také studována jako hlavní obor při získání obecnějšího titulu bakalář, který umožňuje např. práci v oboru žurnalistiky. K užší specializaci vedou kursy 3. ročníku. Studenti si mohou vybrat soc. politiku, soc. administrativu, s-gii a vývoj, rurální vývoj, s-gii města, kriminalitu a deviaci, ženy a vývoj, s-gii medicíny, rasu a etnické vztahy, s-gii rodiny, ideje a společnost, demografii a demogr. techniky. Katedra nabízí postgraduální studium a získání hodnosti Master of Science v oboru s-gie a soc. antropologie. Při tomto studiu se studenti specializují buď na industriální s-gii a orientují se na činnost v oblasti výzkumu v průmyslu, nebo na soc. politiku. Zcela nedávno byl na katedře zaveden nový postgraduální program populačních studií pro absolventy nejrůznějších disciplín (od s-gie po zemědělství a matematiku), který má poskytnout široké kompetence v demografii se zvl. důrazem na rozvojové země.

Katedra s-gie je také na Škole sociální práce. Společně s Univerzitou Zimbabwe nabízí výuku pro získání bakalariátu a magisterského stupně v oboru soc. práce. Kursy s-gie jsou zaměřené na pochopení společnosti v rychle se měnícím světě, přičemž zvl. důraz se klade na soc. problémy rozvojových zemí. Z členů katedry se Bourdillon zajímá o etnografii a náboženství, Rudo B. Gaidzanwa se věnuje problematice gender, prům. s-gii a rurálnímu vývoji, Diana Patelová se orientuje na soc. politiku, urbanizaci a rodiny s nízkým příjmem, vedoucí katedry V. Muzvidziwa na problematiku rodiny a urbanizace, M. Mhloyi se zabývá otázkami porodnosti a AIDS. Příspěvky sociologů jsou publikovány v časopisech Journal of Social Development in Afrika a Journal of the University of Zimbabwe.

sociology in Zimbabwe sociologie au Zimbabwe Soziologie in Zimbabwe sociologia in Zimbabve

redakce podle práce Diany Patel