Společnost fungující (PSpol)

Společnost fungující

Pojem, který navrhl Peter Drucker a použil jej v řadě svých textů, je obsahově a předmětně značně rozmazaný: v podstatě každý sociologický, antropologický, filozofický či teologický pohled na společnost může nabídnout odlišné pojetí toho, co je a co není „fungující společnost“. Drucker sám, jako tvůrce pojmu, v souladu se svým konzervativním myšlenkovým zaměřením vymezuje fungující společnost takto: 1. žádné lidské společenství nemůže dlouhodobě existovat jako chaotické uskupení panicky pobíhající masy jedinců; 2. ačkoliv takováto existence je krátkodobě možná, dlouhodobě existující a fungující společnosti musí vykonávat (plnit) tři propojené funkce – musí umět zvládat vnější materiální svět, hmotnou skutečnost, která společnost obklopuje (a jež je pro ně – slovy Arnolda Toynbeeho „výzvou“), musí činit svět pro jedince srozumitelným a smysluplným, musí ustavit legitimní společenskou a politickou moc; 3. jedinci musí společnost nabídnout společenský status, tedy určité postavení ve společenské hierarchii, na něž se může spolehnout, a společenskou funkci, tedy určitý soubor společensky významných činností. Společenský status a funkce vyjadřují podle Druckera integraci jedince se skupinou (a společností), jeho hodnotu ve společnosti a individuální existenci činí srozumitelnou z hlediska skupiny a skupinovou existenci z hlediska individua.

Literatura:
Drucker, P. [1969] 1994. Věk diskontinuity: Obraz měnící se společnosti. Praha: Management Press
Drucker, P. [1995] 1998. Řízení v době velkých přeměn. Praha: Management Press
Drucker, P. [2003] 2004. Fungující společnost. Vybrané eseje o společenství, společnosti a politickém systému. Praha: Management Press
Drucker, P. [2004] 2006. Drucker na každý den: 366 zamyšlení a postřehů, jak dělat správné věci. Praha: Management Press

Miloslav Petrusek