Stabilita sociální

stabilita sociální – rovnovážný stav sociálního systému, kdy jeho změna má podobu postupné adaptace na změny podmínek a prostředí. Dosažení takového stavu stojí od počátku v centru zájmu s-gie. Teor. s-gie řeší problém s.s. např. v úvahách o optimálním vztahu činitelů sociální statiky a sociální dynamiky, aplikovaná s-gie chce přispět ke zvýšení s.s. řešením konkrétních soc. problémů, popř. inženýrskými zásahy do oblasti soc. vztahů. Naléhavost zajištění s.s. vyniká právě v moderní společnosti, která nahradila tradici, tedy vysoce účinný stabilizující faktor, potřebou neustálé inovace. Jestliže s.s. tradiční společnosti měla obvykle blízko k soc. stagnaci, moderní stability nemá být dosaženo na úkor změny, nýbrž tím, že jsou vytvářeny vhodné podmínky pro regulaci průběhu změn. Otázka s.s., která v teor. rovině nepředstavuje větší problém, patří k nejvážnějším problémům praktické politiky. Zatímco totalitní systémy zajišťují s.s. umrtvením občanské společnosti, demokr. společnosti vykupují do značné míry svoji s.s. nadměrným konzumem dostupným většině populace. Mezi sociology, kteří upozorňují na vratkost s.s. zajišťované tímto způsobem, lze uvést např. A. Touraina.

social stability stabilité sociale soziale Stabilität stabilità sociale

Jan Keller