Statistika demografická

statistika demografická – (z lat. status, to od stare = stát) – oblast statistiky zahrnující sběr, popř. zpracování demogr. dat, resp. statist. metodol. systém demografie. V užším pojetí je s.d. pouze zjišťováním údajů o obyv. prostřednictvím sčítání lidu, soupisů a registrace; v širším slova smyslu se týká i údajů z jednorázových výzkumů a sondáží. Někdy se s.d. dělí na demografickou statiku, zahrnující znaky ze sčítání, které mají průřezový charakter (zaznamenávají stavy k rozhodnému okamžiku) a slouží k vytváření demogr. struktury obyv., a na demogr. dynamiku, zabývající se demogr. změnami, např. porody, sňatky, rozvody, úmrtími, změnami bydliště, resp. zaměstnání, ekon. aktivity atd. Do s.d. lze zahrnout i matem.-statist. manipulaci s demografickými ukazateli, sloužící demografické analýze. Někdy se pod pojmem s.d. rozumí především výsledné tabulky a indexy této analýzy. Na široké pojetí s.d. bývá někdy redukována celá demografie, která zejm. dříve neaspirovala na vlastní teor. koncepce a závěry. Jako synonymum s.d. bývá často uváděna statistika obyvatelstva, která je však obsahem širší.

demographic statistics statistiques démographiques demographische Statistik statistica demografica

Literatura: viz demografie.

Zdeněk Pavlík