Třída střední

třída střední – rekrutuje se především z řad duševně pracujících, kteří mají v důsledku svého vyššího vzdělání a tech. kvalifikace ve srovnání s dělnickou třídou relativně lepší podmínky na trhu práce i lepší pracovní i mzdové podmínky, soc. však stojí níže než příslušníci buržoazie (příp. servisní třídy). Do t.s., někdy též (např. podle J. H. Goldhorpea) nazývané „mezilehlé“ (intermediate), bývají řazeni i představitelé svobodných povolání včetně všech pracujících „na svůj účet“, tj. těch, kdo zaměstnávají sami sebe, příp. členy své rodiny, a nejsou tedy ani námezdními pracujícími, ani zaměstnanci. T.s. je někdy chápána jako soubor relativně samostatných segmentů, tvořících určitou hierarchii; od těch, kteří jsou nejblíže třídě vlastníků či buržoazii, až po ty, kdo jsou nejblíže dělníkům. V této souvislosti někteří marx. orientovaní autoři hovoří spíše o soc. skupině třídně nevyhraněných (G. Carchedi) či o rozporných třídních pozicích (E. O. Wright). T.s. patří spolu s děl. třídou k nejdiskutovanějším pojmům, zejm. pokud jde o vymezení jejích hranic, místa a funkce v třídní struktuře (viz též třída). Diskuse souvisí zejm. s tzv. proletarizační tezí (viz proletarizace). Často se diskutuje o tom, zda „demarkační čára“ mezi t.s. a děl. třídou vede mezi představiteli manuálních a nemanuálních profesí, či zda je toto dělení v dnešní době již irelevantní. (Viz též límečky růžové.)

middle class classe moyenne Mittelklasse classe media

Literatura: Goldhorpe, J. H. a kol.: Social Mobility and Class Structure in Modern Britain. Oxford 1980; Carter, B.: Capitalism, Class Conflict And the New Middle Class. London 1985; Wright, E. O. a kol.: The Debate on Classes. London 1989.

Jadwiga Šanderová


Viz též heslo třídy střední v historickém Malém sociologickém slovníku (1970)