Teorie středního dosahu

teorie středního dosahu – tímto termínem se rozumí buď koncepce částečného zobecnění empir. poznatků, tedy jakési kvaziteorie, nebo teorie vysvětlující některé dílčí spol. jevy a procesy (např. dynamiku soc. změny, funkci referenčních skupin, socializaci, soc. deviaci, nápodobu apod.). Myšlenka t.s.d. v druhém uvedeném smyslu vznikla v 50. l. 20. st. z uvědomění si toho, že při interpretaci výsledků empir. výzkumů není možno vystačit s obecnými teor. konstrukcemi ani s jejich pojmovým a kategoriálním aparátem, že vztah mezi obecnými teoriemi a empir. stupněm poznání musí být zprostředkován transformačními mechanismy a dílčími teoriemi. Autor myšlenky t.s.d. R. K. Merton v r. 1940 říká, že podstatným úkolem je rozvíjet soc. teorie, jež by se daly použít na vysvětlení omezené oblasti jevů, např. dynamiky soc. tříd a konfliktních či nátlakových skupin, mocenských přesunů apod., že je to důležitější nežli hledání integrovaných pojmových struktur. V následujících desetiletích pak vznikaly takové „střední“ s-gické teorie, aniž se ovšem s-gie zřekla úsilí koncipovat a propracovávat „velké“ s-gické teorie (jako je např. teorie postindustriální společnosti, teorie konvergence, postmoderny, globalizace apod.).

medium-range theories théorise de portée moyenne Theorien mittlerer Reichweite teoria di medio raggio

Literatura: Klofáč, J.Tlustý, V.: Soudobá sociologie I. Praha 1965; Merton, R. K.: (1949) Social Theory and Social Structure – Toward the Codification of Theory and Research. New York 1968.

František Zich