Teorie výkonové motivace

teorie výkonové motivace – teorie vypracovaná původně J. W. Atkinsonem, která se opírá o teorii aspirační úrovně (viz aspirace) a modeluje vztah mezi vnímaným stupněm obtížnosti splnění úkolu, zkoušky a mezi pobídkovými hodnotami úspěchu nebo neúspěchu. Atkinson rozlišuje 3 skupiny proměnných, které umožňují analyzovat motivace činnosti orientované na výkon: a) motivy dosažení úspěchu, který charakterizuje subjekt v různých situacích jeho činnosti a při různých typech úkolu, b) sílu očekávání nebo pravděpodobnost úspěchu v určité činnosti, c) pobídkové hodnoty úspěchu, charakteristické pro určitý typ úkolu a situace. Jednu z typických forem vyústění soc.-psychol., psychos-gických a s-gických prací 50. a 70. l., týkajících se výkonostní motivace a jejího vlivu na spol. a zejm. ekon. vývoj, představují práce D. C. McClellanda (1961). Provedl široce založená mezinár. empir. srovnání orientace na výkon a reálného ekon. vývoje ve většině tehdejších státních společností. Pro analýzu problému používá řadu zejm. psychol. a soc.-psychol. metodol. výzk. prostředků. Aby určil úroveň výkonostních motivací v jednotlivých společnostech, provádí rozbory čítankových článků (pohádek, povídek, vyprávění) pro školní děti ve věku mezi 8 až 10 roky (celkem se výzkum opírá o analýzu a ocenění více než 1 300 článků, 21 článků pro každou společnost ve zkoumaném období). Užívá také projektivní testy ve výzkumu vysokoškolských studentů různé národnosti, analyzuje hist. a liter. dokumenty atd. Jako ukazatele ekon. vývoje používá data C. Clarka o výši hrubého nár. důchodu na hlavu a data o výrobě elektřiny. Výsledky výzkumu potvrzují existenci význ. korelací mezi oběma skupinami proměnných (např. tři čtvrtiny společností, které prokazují nadprůměrnou úroveň výkonových motivací, se umísťují v první polovině tabulky zemí řazených podle dat o ekon. růstu – v daném případě podle přírůstku výbory elektrické energie). McClellandova práce byla často kritizována, že vysvětluje data o ekon. vývoji z psychol. dat. Autor ale nepopírá, že ekon. vývoj závisí také na proměnných, které nejsou předmětem jeho analýzy. Jeho práce nepochybně nese pečeť doby, kdy vznikla, otázky, které klade, jsou však dnes aktuálnější než dříve.

theory of achieving (performance) motivation théorie de la motivation de rendement Theorie der Leistungsmotivation teoria della motivazione di rendimento

Literatura: Atkinson, J. W.: An Introduction To Motivation. Princeton, N.J. 1964; McClelland, D. C.: The Achieving Society. N.Y. 1961; viz též aspirace, motivace.

Zdeněk Strmiska