Testování statistických hypotéz simultánní

testování statistických hypotéz simultánní – (z lat. simul = zároveň, najednou, současně) – jeden z postupů testování statistických hypotéz, v němž se souběžně rozhoduje o několika dílčích dvojicích statistických hypotéz s cílem přijmout souhrnný závěr. Typicky se používá v situacích, kdy zamítneme nulovou hypotézu ve prospěch široce pojaté omnibusové alternativy a tu chceme specifikovat. Příkladem je zamítnutí hypotézy o rovnosti několika průměrů a následná specifikace, které průměry se navzájem liší a které ne. Obdobně zamítnutí hypotézy nezávislosti v kontingenční tabulce vede k otázce, ve kterých polích se asociace projevuje a ve kterých ne. Při postupu t.h.s. klademe požadavek max. přípustného rizika odmítnutí současné platnosti všech dílčích nulových hypotéz. V praxi se používají spec. metody (např. Scheffého test, Tukeyův test, Duncanův test, Neumannův-Keulsův test pro kontrasty v analýze rozptylu) nebo běžná testová kritéria, u nichž se posunou hladiny významnosti (např. podle Bonferroniho nerovnosti nebo Holmovy sekvenční metody).

simultaneous hypotheses testing test simultané d'hypothèses simultane Hypothesenprüfung (test di) verifica delle ipotesi simultanee

Literatura: Bauer, P.Hommel, G.Sonnemann, E. eds.: Multipe Hypotheses Testing. Berlin 1988; Miller, R. G. jr.: Simultaneous Statistical Inference. New York 1966; Řehák, J.Řeháková, B.: Analýza kategorizovaných dat v sociologii. Praha 1986.

Jan Řehák