Typ ideální

typ ideální – (z lat. typus, to z řec. typos = ráz; z lat idealis = vzorný, to z řec idea = podoba) – typ vytvořený na základě postižení charakteristického v podobných jevech, stylizace a myšlenkového stupňování určitých prvků skutečnosti, ale i zprůměrování nebo shrnutí společných rysů jevů. T.i. je gnoseologická fikce. V pojetí Maxe Webera jde o jeden z klíčových pojmů s-gie (od r. 1904). T.i. jsou nástrojem pochopení hist. reality, nejsou cílem, ale prostředkem. Weber rozlišuje hist. a s-gické t.i. První patří do rámce idiografických věd, druhé do rámce nomotetických věd. V oblasti historie existují genetické t.i. V oblasti s-gie se vyskytují čisté t.i., vážící se k jednání, které jako by probíhalo v ideálních, čistých podmínkách. Rozdíl mezi hist. a s-gickým t.i. je ve stupni obecnosti, v tom, že první se aplikuje v čase a prostoru, druhý se na časový a prostorový kontext neváže. Genetický t.i. postihuje jednorázově se objevivší události, čistý typ souvislosti trvalého rázu. Nejde tedy podle Webera o zásadní kvalitativní rozdíl. Na rozdíl od mínění H. Rickerta a W. Windelbanda podle Webera koncepce t.i. historii a s-gii propojuje. Do hist. poznání vkládá určitý moment generalizace, do s-gického naopak moment individualizace a často obojí poznání směšuje. Weberovo pojetí typu a způsob jeho konstrukce jsou dodnes považovány za základ typologické metody v s-gii (viz též typologie).

ideal type type idéal Idealtyp tipo ideale, idealtipo

Miroslav Ransdorf