Válka kolébek

válka kolébek – metaforické označení soutěže o větší populační přírůstky mezi dvěma nebo více národnostními (jazykovými) nebo náb. skupinami (komunitami). Toto označení je vhodné pro nedávnou situaci v Kanadě, kde přistěhovalci přijímali za svůj jazyk převážně angličtinu, zatímco fr. mluvící, přísně katol. menšina udržovala početní paritu s anglofonní většinou mnohem vyšší mírou porodnosti.

cradle warfare guerre des berceaux Krieg der Wiegen guerra delle culle

Jaroslav Krejčí