Výměnek

výměnek – tradiční soc.právní instituce, která individ. způsobem upravuje životní podmínky rolníků odstupujících obvykle po dosažení určitého věku ze svého hospodářství. Zaopatřuje držitele zemědělské usedlosti a jeho manželku ve stáří, zajišťuje jim bydlení a výživu z hospodářství, ve kterém pracovali. V. představuje reálné břemeno, které na základě výměnkové smlouvy (contractus vitalitius) se zavazuje nést vlastník zemědělského závodu ve prospěch vlastníka odstupujícího (obvykle jsou v úzkém příbuzenském vztahu, ale při prodeji usedlosti se uzavíraly výměnkové smlouvy i mezi cizími lidmi). Povaha a obsah v. jsou různorodé. Zahrnuje právo na bydlení, naturální dávky nejpestřejšího druhu, rozmanité služby, bezplatné poskytování pracovních sil, dobytka, povozů, strojů a nářadí, dávky peněžní, užívání určitých pozemků, stromů či zvířat. V. vznikal na základě zvykového práva při přechodu z patriarchálního systému k soukromému vlastnictví půdy. V Čechách se zmínky o v. a jeho zápisy v gruntovních knihách objevují od 15. st. Zprvu byl ustaven a vymezen jednotlivými feudály, později legislativou kap. státu. V. se často stával podkladem pro vznik mezigeneračních soc.-vlastnických konfliktů (které byly oblíbeným námětem čes. literatury 19. st.). Zabývá se jím sociologie venkova, resp. sociologie zemědělství. Instituce v. se uchovala v řadě kap. států, zejm. v méně vyspělých. Její prvky se vyskytují i v méně specif. kupních i darovacích smlouvách nejrůznějšího druhu, kde se vymezují různá věcná břemena spjatá s převodem vlastnictví.

peasant's pension in kind condition de vieux paysan retiré Altenteil rendita vitalizia

Zdeněk Lamser