Výzkum aplikovaný

výzkum aplikovaný – (z lat. applicare = přikládat, přibližovat) – též výzkum užitý – v rámci s-gie je to výzkum, jehož předmět se nalézá v oblasti soc. praxe. V.a. vzniká z potřeby zkoumat či řešit praktický problém, příp. získat informace o problémovém jevu. V.a. bývá stavěn do protikladu k základnímu výzkumu, který analyzuje problémy nastolované imanentním vývojem s-gie jako svébytné věd. disciplíny. Ale v reálné praxi s-gických výzkumů lze oddělit zákl. výzkum a v.a. pouze relativně a podmíněně. V.a. bývá realizován většinou v rámci tzv. aplikovaných s-gických disciplín v podnikových či resortních institucích nebo ad hoc výzk. týmy. V čes. zemích má už určitou tradici především v.a. v oblasti s-gie podniku, rodiny, soc. politiky, hromadných sdělovacích prostředků, veř. mínění, s-gie trhu, vzdělávacího systému aj.

applied research recherche appliquée angewandte Forschung ricerca applicata

Václav Forst