Výzkum konkrétní sociologický

výzkum konkrétní sociologický – označení zavedené v bývalém SSSR pro empir. zkoumání soc. reality v období, kdy s-gie byla pod vlivem stalinismu odmítána. Možnost provádět v.k.s. sehrála pozitivní úlohu v udržení určité kontinuity s-gie a v její pozdější reinstitucionalizaci, a to nejen v SSSR, ale i v dalších bývalých social. zemích. Pojem v.k.s. má v podstatě stejný význam jako pojem s-gický empirický výzkum. Adjektivum „konkrétní“ vyjadřovalo důraz na vazbu s praxí, nezbytnost propojení abstraktního a konkrétního poznání. V.k.s. měl ve skutečnosti výrazné rysy empiricismu.(Viz též sociologie ruská a v Sovětském svazu.)

sociological research recherche sociologique concrète konkrete soziologische Untersuchung ricerca sociologica concreta

Jiří Buriánek