Vědy hospodářské

vědy hospodářské – pojem, který má původ v něm. a rak. vědách kamerálních, později vědách kamerálních a politických (viz kameralistika), jejichž počátky sahají do 16. st. Postupně se z jádra kameralistiky, finanční vědy (Finanzwissenschaft) a daňové problematiky vyvinuly „vědy národohospodářské“ (Volkswirtschaftslehre) či v.h., což je pojem, který se dodnes ve středoevrop. tradici používá místo pojmu ekonomie, jenž převažuje zejm. v anglosaské literatuře.

economic sciences sciences économiques Wirtschaftswissenschaften scienze economiche

Literatura: Roll, E.: A History of Economic Thought. Englewood Cliffs, N. J. 1956; Sojka, M. a kol.: Dějiny ekonomických teorií. Praha 1991.

Milan Sojka