VSgS:VSgS

Velký sociologický slovník je nejobsáhlejším a nejkvalitnějším věcným sociologickým slovníkem v českém jazyce, obsahuje 2350 textových a 1860 odkazových hesel (v původním knižním vydání rovněž 2700 hesel biografické přílohy). Vznikal v letech 1988–93 na půdě Ústavu pro filosofii a sociologii ČSAV, resp. obnoveného Sociologického ústavu ČSAV / AV ČR; vedoucím výkonné redakční skupiny byli Jiří Linhart (1988–90) a Alena Vodáková (1990–93), redakční radu vedl Miloslav Petrusek. Podrobnější informace o vzniku, charakteru a kontextu Velkého sociologického slovníku čtenář najde v publikaci Zdeňka R. Nešpora Česká sociologická encyklopedistika (Academia, Praha 2017).

Od knižního vydání Velkého sociologického slovníku uplynulo již více než dvacet let, slovník přitom samozřejmě reflektoval stav české i světové sociologie na počátku devadesátých let, řada jeho autorů se od té doby přestala věnovat akademické činnosti nebo dokonce zemřela. To je jistě pravda, na druhou stranu aktuálně nemáme a v dohledné době nepochybně nebudeme mít obdobně kvalitní a rozsáhlou novější českou věcnou sociologickou encyklopedii. Velký sociologický slovník stále slouží a ještě dlouho bude sloužit jako základní informační příručka pro sociology i zájemce o sociologii z řad jiných oborů. Můžeme odhadnout, že nové teoretické i metodologické přístupy a poznatky, k nimž sociologie v různých oblastech došla za posledních 20 let, by zřejmě nepřesáhly cca 10 % původního textu slovníku a jsou vesměs dohledatelné prostřednictvím zahraničních děl.

Třebaže si Velký sociologický slovník jako celek udržel vysokou odbornou relevanci i více než dvě dekády po svém vzniku, některá jeho hesla mají vzhledem k rychlému vývoji sociologie dnes již jen historickou hodnotu. Tam, kde je to potřebné a možné, budeme se v rámci Sociologické encyklopedie snažit zajistit autorskou aktualizaci slovníku při paralelním zachování jeho původní podoby. Z internetového vydání jsme pro zjevnou zastaralost naopak vyloučili biografickou přílohu slovníku, obsahující životopisná data, odborné zaměření a knižní publikace významných sociologů (s. 1459–1627); v případě českých sociologů tuto funkci naplňuje Slovník českých sociologů, případně u aktuálně působících autorů příručka Kdo je kdo v české sociologii a příbuzných oborech (Sociologické nakladatelství, Praha 2011), v případě zahraničních autorů jsou informace snadno dohledatelné v jiných oborových encyklopediích nebo i na internetu.

Internetové zpřístupnění Velkého sociologického slovníku v rámci Sociologické encyklopedie umožnil program Akademie věd ČR Strategie AV 21, podíleli se na něm Zdeněk R. Nešpor a Olga Vodáková. Neobešlo se ovšem bez obtíží, primárně proto že se nedochovala sazba původního díla. Text byl rekonstruován jednak z částečně dochované elektronické verze textu, zachované díky Aleně Vodákové (tato verze ovšem nebyla finální, navíc byla zpracována v dnes již antikvovaném textovém editoru), jednak převodem naskenovaného textu z knižního vydání. Obě sloučené části textu byly následně vícenásobně kontrolovány vzhledem k vydanému textu, nadějí editorů je, že tak došlo k eliminaci všech nepřesností a chyb vzniklých převodem. Rovněž se nepodařilo kontaktovat úplně všechny autory, resp. dědice zesnulých autorů s žádostí o souhlas s internetovým vydáním; omlouváme se za to a prosíme ty, jichž se to týká, aby se na nás obrátili.

Viz též:

Zdeněk R. Nešpor