Vlastnost psychická

vlastnost psychická viz charakter, psychologie osobnosti