Zákony velkých čísel

zákony velkých čísel – zákony odvozené v matem. statistice a teorii pravděpodobnosti, které vyjadřují zákl. vlastnost pro sběr statist. informace: jestliže opakujeme náhodný pokus, v němž je realizován jev [math]A[/math] s pravděpodobností [math]p[/math] mnohokrát ([math]n\times[/math]), pak se relativní četnost skutečných výskytů [math]A[/math] v těchto pokusech blíží (v pravděpodobnostním smyslu) k [math]p[/math]. Z.v.č. tak vyjadřují smysl získávání statist. informace: čím větší počet pozorování (za stejných podmínek a ve stejném kontextu), tím přesnější informace o neznámém parametru [math]p[/math] se získává. Z.v.č. mají mnoho různých forem podle situace, již popisují. Podobnou důležitost mají také tzv. centrální limitní věty.

laws of large numbers lois des grands nombres Gesetz der grossen Zahlen leggi dei grandi numeri

Literatura: Anděl, J.: Matematická statistika. Praha 1978; Breiman, L.: Probability. Reading, Mass 1968; Feller, W.: An Introduction to Probability Theory and its Applications, vol. I, II. New York 1957.

Jan Řehák