Adaptace (MSgS)

Verze z 10. 11. 2018, 20:18, kterou vytvořil ZRN (diskuse | příspěvky) (Přidána poslední věta Viz též heslo adaptace ve Velkém sociologickém slovníku (1996))
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

adaptace (MSgS) (z lat. adaptatio — přizpůsobování) je velmi široký pojem označující jak dynamický proces, tak i jeho výsledný stav. V anglosaské terminologii ve významu sociálního přizpůsobení se tento pojem do jisté míry překrývá (avšak nesplývá) s pojmem „adjustment“.

Adaptace probíhá na různých stupních vývoje existence. Na biologické úrovni ji známe jako růstově morfologické a funkční přizpůsobení organismu podmínkám vnějšího prostředí (taxe, nascie; rozrůznění týchž nebo příbuzných rostlinných a živočišných druhů, pokud žijí v odlišných ekologických podmínkách) nebo také jako vzájemné funkční přizpůsobení dvou či více orgánů téhož organismu, přičemž může jít o rovnocenné orgány nebo také jeden z nich může být funkčně nadřazen ostatním.

Z hlediska sociologie a sociální psychologie jsou předmětem zájmu adaptační procesy, které probíhají: 1) uvnitř sociální skupiny; jimi, prostřednictvím jedné nebo více skupin (viz skupiny společenské) se jedinec, který je jejich členem, přizpůsobuje podmínkám společnosti, v níž žije; 2) jiná forma adaptace probíhá mezi sociální skupinou a podmínkami vnějšího prostředí. Z nich nejvýznamnějším činitelem je existence ostatních skupin.

Adaptační procesy nejsou jen pasívním přejímáním norem sociálního prostředí, nýbrž i aktivním působením na společenskou realitu.

Poruchy chování chápe dynamická psychiatrie jako projev ztroskotání adaptace. Dobrá vpravenost jedince i skupiny do daného sociálního kontextu je naopak charakterizována jako „úspěšná zadaptovanost“.

Miloš Bondy


Viz též heslo adaptace ve Velkém sociologickém slovníku (1996)