Choroby sociální

Verze z 10. 12. 2017, 18:53, kterou vytvořil Admin (diskuse | příspěvky) (import na produkční server)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

choroby sociální – označují se tak nemoci vzniklé nebo negativně ovlivňované působením soc. podmínek. Dnešní pojetí ch.s. se liší pro situaci nevyvinutých a vyspělých prům. zemí. U prvních se ch.s. týkají nemocí způsobených chudobou, podvýživou a nedostatečnou hygienou (tzv. chorob z nedostatku). Jsou to zejm. nemoci infekční, tuberkulóza, dětské infekční nemoci, nemoci z podvýživy (jako křivice) aj. Ve vyspělých zemích jsou za ch.s. považovány nemoci způsobené či ovlivněné nezdravými důsledky prům. civilizace, industriální urbanizace, zvl. narušeného životního prostředí, nadměrné psych. zátěže, stresů a škodlivých návyků v životním způsobu, jako je nedostatek pohybu, kouření, alkoholismus, toxikomanie, nadměrná konzumace některých potravin apod. Do popředí vystoupil výskyt chronických nemocí, nepřesně nazývaných civilizační choroby, jako jsou ischemická choroba srdeční, ateroskleróza, zhoubné nádory, alergická onemocnění, poruchy imunity, hypertenzní choroba, chronická plicní onemocnění, vředová choroba žaludku, psychoneurózy, sebevražednost, otravy a úrazy. S pokrokem genetiky se prokazuje i soc. ovlivnění některých genetických vad, jako jsou vrozené malformace. Ch.s. jsou zpravidla podmíněny kombinací soc. podmínek. To vyvolalo strategii Světové zdravotnické organizace (WHO), která začíná být realizována i u nás. Spočívá v integrovaném programu prevence (CINDI), který vybízí vlády členských zemí k odstranění či omezení společných příčin nejvážnějších chronických soc. determinovaných chorob.

social diseases maladies sociales Sozialkrankheiten malattie sociali

Literatura: Drbal, C.: Perspektiva zdraví. Praha 1970; Targets for health for all. WHO. Copenhagen 1985.

Časopisy: Československé zdravotnictví, 1983; Praktický lékař, 1986; Scandinavian Journal of Social Medicine, 1981; World Health Forum, 1981.

-- Miroslav Purkrábek
-- Ivan Gladkij