Hierarchie církevní

Verze z 11. 12. 2017, 18:02, kterou vytvořil Admin (diskuse | příspěvky) (finalizován tvar zápisu autorů hesel)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

hierarchie církevní – (z řec. hieros = svatý; arché = moc) – v původním a doslovném pojetí posvátná moc církve, v katol. pojetí její Boží pověření vést obec věřících prostřednictvím zvl. posvěceného a božským právem vybaveného kněžského stavu; později a zejm. z hlediska jiných konfesí, resp. z hlediska mimocírkevního, je pojem vztahován spíše k vnitřnímu org. uspořádání církve, k systému správy postavenému na odstupňování pravomocí jednotlivých církevních hodnostářů, duchovenstva i laiků. Z tohoto hlediska je h.c. specif. propracovaný systém nadřízenosti a podřízenosti uvnitř instituce církve. V tomto systému se prolínají dvě pravomoci: 1. k vykonávání náb. kultu (je stanoveno, jaké úkony při bohoslužbě i jiných náb. činnostech mohou vykonávat jednotliví příslušníci duchovenstva i laičtí členové církve); 2. ke správě církevní obce (jsou stanoveny na sebe navazující menší a větší správní i územní jednotky i církevní hodnosti způsobilé stát v jejich čele a jejich pravomoci). H.c. obsahuje i pravomoce jmenování církevních hodnostářů jednotlivých stupňů. Obě linie h.c. na sebe zčásti navazují, tzn. že některé významnější kultovní úkony provádějí hodnostáři zároveň pověření vyššími org. a správními úkoly, ale tyto vazby jsou složité už vzhledem k tomu, že druhá hierarchizační linie není lineární (specif. církevní instituce, jako např. řeholní řády, mají vlastní hierarchizační strukturu). Nejpropracovanější je hierarchie katolické církve, podobná h.c. je typická i pro pravoslaví a pro anglikanismus. Tato h.c. bývá někdy uváděna jako vzorová vertikální org. struktura s přesně vymezenými pravomocemi a vazbami jednotlivých hierarchických stupňů, která je předobrazem některých světských org. struktur. Zároveň je příkladem důmyslného propojení duchovní pravomoci s intervencemi do správy občanského života. U tzv. světských náboženství, která se stala „náboženstvími státními“, lze najít pokusy o aplikaci podvojného hierarchického uspořádání a řízení společnosti podle církevního vzoru.

Church hierarchy dignitaires de l'eglise Kirchenhierarchie, kirliche Hierarchie gerarchia ecclesiastica

Literatura: viz církev, sociologie náboženství.

Alena Vodáková