Interview standardizované

interview standardizované – forma interview opírající se o standardizovanou strukturu dotazování: otázky jsou tazateli formulovány a pokládány jednotně, stejně celému souboru respondentů. I.s. se opírá o dotazník či záznamový arch, příp. o jiné pomůcky, vyvolávající verbální reakce dotazovaných (např. fotografie, obrázky apod.). Důležité je dodržení předepsané standardní formy tazatelem. I.s. zpravidla umožňuje vysokou návratnost a kvalitu získávaných dat, ale ve srovnání se standardizovaným dotazníkovým šetřením je nákladnější. Je rozsáhle využíváno ve výzkumu veřejného mínění, výzkumu trhu apod.

standardized interview interview standardisée standardisiertes Interview intervista standardizzata

Literatura: viz interview, techniky sběru informací, metody sociologické.

Pavel Dvořák