Arch záznamový

arch záznamový – též záznamní list – formulář většinou podobný dotazníku, který při interview slouží tazateli ke kladení otázek a k záznamu odpovědí. Někdy se tak nazývá i pomůcka používaná při přímém pozorování, obsahující pozorované kategorie. A.z. pro interview obsahuje buď přesné formulace otázek různých typů, nebo jen naznačení dotazů, vodítko, jak otázky tvořit. Kromě toho obsahuje instrukce určené spec. pro tazatele a místa (kolonky) k záznamu odpovědí (číselnému i slovnímu). A.z. zajišťuje větší či menší míru standardizace rozhovoru. Na rozdíl od dotazníku není předkládán přímo dotazovanému. Zpravidla je doprovázen dalšími metodickými pokyny pro tazatele, které se týkají výběru respondentů, způsobu provedení interview, kontroly vyplnění a způsobu předávání formulářů apod.

record sheet, Schedule feuille de données Fragebogen modulo di intervista

Literatura: viz dotazování, interview.

Pavel Dvořák