Konurbace

konurbace – (z lat. con urbs = souměstí) – souvisle zastavěné území, které vzniklo rozšiřováním a posléze propojením několika oddělených sídel, jež si i nadéle zachovávají svou administrativní samostatnost. Na rozdíl od aglomerace je k. vytvářena dvěma nebo i větším počtem význ., vzájemně rovnocenných center, většinou měst, jež obvykle mají společné stimuly ekon. růstu (např. možnost těžby nerostných surovin, výhodnou dopravní polohu při vodních tocích a jejich ústích do moře apod.). Na styčných plochách jednotlivých měst tvořících k. je relativně méně kompaktní zástavba ve srovnání s městskými jádry. Pojem k., který do geografie lidských sídel zavedl P. Geddes, je často zaměňován s pojmem metropolitní území (viz metropole), někdy i s pojmem aglomerace a megalopolis.

conurbation conurbation Conurbation conurbazione, continuo urbano

Literatura: Freeman, T. W.: The Conurbations of Great Britain. Manchester 1959; Geddes, P.: Cities in Evolution. London 1949.

Eva Heřmanová