Service club

service club – (z angl. service = služba, club = klub, spolek, sdružení) – nepřekládaný angl. termín označující: 1. vojenské rekreační a relaxační zařízení US Army; 2. specif. typ klubu, který slučuje organizaci spol. života s mravním zdokonalováním svých členů, s charitou, s principem soc. služby. Většina s.c. druhého typu vznikla v anglosaských zemích, dnes však mají své expozitury ve většině vyspělých i rozvojových zemí. Typovým s.c. je Rotary club neboli rotariánský klub (viz rotariánství). S.c. mají většinou přísná pravidla výběru členů a vycházejí ze zásady sdružování příslušníků různých profesí s vysokým soc. a morálním statusem. Proto počet osob stejného zaměstnání či živnosti je vždy omezen (na 1 až 2, vyjímečně i na více členů). Jde o kluby většinou mužské, méně často čistě ženské nebo smíšené; pravidla však většinou nebrání účasti žen (manželek a přítelkyň členů) na klubových akcích. Podobným typem s.c. jako Rotary jsou tzv. Lions Clubs (založené r. 1917 v Dallasu), které dnes působí zejm. ve Francii a rozvíjejí charitu zvl. v Africe, dále Ing. Kiwanis Club (1915, Detroit), Sertoma Int. (zkratka názvu Service to Mankind, 1912, Kansas City), Gyro Int. (1912, Cleveland), Optimist Int. (1919, Louisville), Civitan Int. (1920, Birmingham), Ruritan Clubs, (1928, Holandsko) a Cosmopolitan Int. (1933, Oklahoma City). Specif. druhem s.c. jsou kluby určené pouze pro mladé muže, sdružené do World Council of Young Man's Service Clubs (1945). Patří sem řada klubů, z nichž nejznámější jsou Active Int. (1922), 20–30 Int., Kin/smen/clubs (Kanada) a Apex clubs (Austrálie). Legenda o sv. grálu a kulatém stolu krále Artuše poskytla motiv pro založení Round Table Int. (1922). První ženský s.c. byl založen v r. 1917 v Nashville (nyní Altrusa Int.), význ. jsou dále Zonta Int., Quota club Int. a Pilot clubs Int. Ženské kluby, sdružující rovněž převážně podnikatelky a ženy v řídících profesích, jsou sdruženy v American, European and British Federations of Soroptimist Clubs (slovo soroptimist je složeninou lat. slov soror = sestra a optima ex = nejlepší). Existují rovněž spec. s.c. pro studenty středních a vysokých škol (key clubs, circle). S.c. oficiálně působí ve směru aplikace a osvojení vysoce náročných soc.-podnikatelských a profesionálních standardů a rozvoje inteligentního, aktivního a ideou služby prodchnutého občanství (Kiwanis Clubs), soc. optimismu (Optimist Service Club), aplikace tzv. zlatého pravidla jednání v řešení soc. problémů (Civitan Service Club) či dorozumění mezi příslušníky různých profesí (prakticky všechny kluby), zejm. ale mezi zemědělskou a urbánní populací (Ruritan/Nat). S.c. podporují nejrůznější humanitární projekty, výstavbu a provoz nemocnic, leproserií, léčeben pohlavních chorob, nemajetné studenty, výměnné zájezdy dětí a mládeže, diskuse o hosp. a soc. problémech, financují i některé projekty pomoci rozvojovým zemím apod. Ačkoliv jsou vesměs organizacemi nepolit., působí ve směru zájmu kapitálových kruhů, plní reklamní funkce a jsou de facto nástrojem „westernizace“. Příslušnost k s.c. je zároveň legitimací vysokého soc. postavení. S.c. dnes disponují velkým počtem členů, značnými částkami i vlivem a je možno chápat je jako důležitou součást politiky.

service club club de service, club professionnel service club service club

Literatura: Creasey, J.: Round Table. To First Twenty – Five of the Round Table Movement. London 1953; Ewitt, C. R.: Towards to My Neighbour. London 1950; Harris, P. P.: My Round to Rotary. New York 1948; Marden, C. F.: Rotary and Its Brothers. New York 1935.

Jiří Linhart