Rotariánství

rotariánství – (z angl. rotary = otáčivý, střídmý; to z lat. rotare = otáčet se) – ideologie tzv. rotariánských klubů, v původní obecně používané angl. jazykové podobě Rotary Clubs, z nichž první byl založen v Chicagu (v r. 1906) advokátem a podnikatelem P. P. Harrisem. Název těchto klubů byl odvozen od klubového symbolu, zlatého strojnického kola o 27 zubech a 6 loukotích v modrém poli, resp. od klubové zvyklosti obědvat po řadě u jednotlivých členů klubů a periodicky se střídat ve vedení klubu. Rotariánské kluby dnes existují jako celosvět. organizace (Rotary Club Int. se sídlem v Chicagu) a snaží se napomáhat oběhu idejí, kapitálu, nápadů i lidí, usnadňovat hosp. styky, napomáhat porozumění, spol. stykům. Jsou přiřazovány do okruhu svobodného zednářství (část autorů však tuto souvislost popírá) a obecně pokládány za typické představitele tzv. service clubs. Jde o diskusní, sebevzdělávací, polit. angažované spol. kluby sdružující nejbohatší a nejagilnější (nejúspěšnější) představitele různých profesí, zejm. podnikatele. Rotariánské kluby žijí bohatým spol. životem a účast v nich vyžaduje značné finanční náklady. Ideologie r. byla systematizována do 6 životních pravidel a 11 mravních zásad výkonu povolání, které byly posléze ve 30. l. redukovány na 4. maximy: 1. šířit přátelství v obchodě a veřejnosti; 2. šířit a podporovat lásku a zodpovědnost k povolání; 3. vést obchodníky a muže praktických povolání k aktivní veř. službě a péči o veř. blaho; 4. pracovat pro mezinár. dorozumění. Základem r. je princip služby vyjádřený hesly: „Služba nad vlastní já“ a „Nejvíce získá, kdo nejlépe slouží“. R. vychází z hosp. liberalismu (každý má stejné právo využívat bohatství země a obohacovat se v závislosti na své výkonnosti), klade však současně důraz na dodržování pravidel hry (vyloučení protekce i mezi rotariány) a vzájemnou výhodnost ve zbožně-peněžních vztazích. V bývalém Československu byly tyto kluby založeny pod přímou patronací Jana Masaryka v r. 1924. Význ. rotariány byli J. Valdés, B. Ženatý, V. Tille, M. van der Rode, J. Klecanda, V. Úlehla, F. Peroutka, K. English. Rotary kluby byly utrakvistickými společnostmi a hlásily se k myšlenkovému odkazu T. G. Masaryka (který byl jejich čestným guvernérem), dále k pacifismu a dorozumění mezi Čechy a Němci. R. oceňoval kriticky a ze s-gického hlediska zejm. T. Pistorius. Rotary Clubs zanikly počátkem okupace a nemohly vyvíjet činnost ani v Československu po r. 1948; počátkem 90. l. však začaly znovu vznikat.

Rotarianism rotarianisme Rotarianismus rotariani

Literatura: Chain, L.: Polskie wolnomularstvo 1920–38. Warszawa 1984; Pistorius, T.: Co znamená spotřeba. Praha 1932; Vlček, F. J.: Práce a odplata. Praha 1934.

Jiří Linhart