Smír sociální

Verze z 11. 12. 2017, 18:03, kterou vytvořil Admin (diskuse | příspěvky) (finalizován tvar zápisu autorů hesel)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

smír sociální – pojem používaný v 90. l. 20. st. k vyjádření cíle pokojného řešení konfliktů mezi soc. partnery poněkud odlišných zájmů: odbory, reprezentujícími zaměstance, a zaměstnavateli, příp. vládami. Většinou se usiluje o s.s. v oblasti pracovních a ekon. podmínek. V hist. smyslu bývá pojem s.s. chápán jako odmítání revol. prostředků třídního boje a revolucí vůbec a příklon k sociálnímu partnerství. Tento přístup se projevoval u angl. tradeunionů, fr. syndikátů či am. korporatismu. Dobrovolný smír na základě vzájemných (např. tarifních) dohod má charakter pokračujících jednání. Na stranách zaměstnanců a zaměstnavatelů, příp. vlády, jsou pro vyjednávání vytvářeny reprezentativní útvary, např. tripartitní instituce. Podle principů s.s. musí jednání probíhat klidnými cestami a smírnými prostředky. Cílem je dosažení a udržení vzájemné rovnováhy mezi zájmy (příjmy a výhodami) pracujících a mezi zájmy a možnostmi podniku. Mnohá tripartitní jednání soustřeďují pozornost na problematiku výchovy, pracovněprávních vztahů, ochrany zdraví a bezpečnosti při práci, rovných pracovních příležitostí. Některá se týkají i širších ekon. a soc. problémů a promítají se do formování ekon. strategie vlády, do jejích koordinačních programů politiky zaměstnavatelů a odborů.

social peace réconciliation sociale sozialer Frieden pace sociale

Vilém Horňák