Boj třídní

boj třídní – jeden ze zákl. pojmů mater. pojetí dějin K. Marxe a F. Engelse, pro něž představoval zákl. hybnou sílu dějin. V marx. pojetí je sociální stratifikace v zásadě dichotomická či bipolární. V každé hist. epoše (viz též společenskoekonomická formace) proti sobě stojí třída vykořisťovatelů a třída vykořisťovaných, z nichž první si přivlastňují výsledky práce té druhé. Tyto dvě třídy spolu vedou boj o velikost a formu podílu na výsledcích výrobní činnosti, vyúsťující v boj o změnu sociálního řádu, tj. způsobu výroby a rozdělování jejích výsledků. Ke změně výrobního způsobu dochází revolucí. Tak např. přechod od feudalismu ke kapitalismu je v rámci marx. teorie chápán jako výsledek boje mezi zemědělskou aristokracií a rodící se buržoazií. V marx. pojetí se předpokládá, že vyvrcholí proletářskou revolucí, jejímž konečným cílem je beztřídní společnost. Pod pojmem b.t. současných záp. společností se často chápe ekon. konflikt mezi třídami; v marxismu jde vždy o tzv. boj mezi prací (tj. třídou námezdních pracujících) a kapitálem (tj. třídou kapitalistů) o výši mzdy, pracovní podmínky, soc. zabezpečení, hosp. politiku státu apod.

class struggle lutte des classes Klassenkampf lotta di classe

Literatura: viz proletariát.

Jadwiga Šanderová