Proletariát

proletariát – (z lat. proletarius = občan nemající pozemky) – původně označení pro skupinu lidí nedávajících jiný spol. užitek než plození dětí. Do s-gie pojem p. vstupuje dílem C. H. Saint-Simona, který jej zahrnuje do „třídy průmyslníků“ (druhou spol. třídou je „třída zahalečů“). V rámci utopického socialismu označuje p. skupinu lidí, kteří nemají žádné existenční záruky, k obživě jim slouží pouze vlastní ruce a nemohou se podílet na bohatství společnosti. P. patří ke klíčovým pojmům marx. teorie tříd. Podle ní je to jedna ze dvou zákl. tříd buržoazní společnosti, skupina, která nevlastní výrobní prostředky a jejímž jediným zdrojem obživy je prodej vlastní pracovní síly kapitalistům. P. je produktem velkého průmyslu a vzniká zároveň s kap. výrobním způsobem. Rekrutuje se z vyvlastněných malovýrobců, ze zbídačených představitelů nižších a středních vrstev. Podle marx. teorie se v důsledku vykořisťování neustále (relativně i absolutně) zhoršují životní podmínky p., což vede ke vzniku dělnického hnutí, jehož cílem je proletářská revoluce a na přechodné období nastolení diktatury proletariátu (viz též třídní boj). Podle marxismu je p. nejrevolučnější silou moderní třídní společnosti. Pojem p. většinou vystupuje jako synonymum pojmu dělnická třída (tak to výslovně uvádí F. Engels ve své rané práci). V Komunistickém manifestu je pojem p. užíván, hovoří-li se o „třídě o sobě“, a pojem děl. třída, hovoří-li se o „třídě pro sebe“ (viz třída o sobě a třída pro sebe). O p. se hovoří převážně ve vztahu k minulosti, konkrétně do období do konce 2. svět. války, v souvislosti se současnými vyspělými kap. zeměmi se užívá spíše pojem děl. třída, příp. modré límečky, v úvahách o proletarizaci se pojem p. vztahuje k bílým límečkům. Lze se také setkat s pojetím p. jako jedné z vrstev děl. třídy (P. Lockwood). V souvislosti se soc. strukturou bývalých social. společností se užíval pouze pojem dělnická třída.

proletariat prolétariat Proletariat proletariato

Literatura: Croptonová, R.Jones, G.: White Collar Proletariat. London 1984; Engels, B.: Postavení dělnické třídy v Anglii. In: Marx, K.Engels, B.: Spisy, sv. 2. Praha 1957; Marx, K.: Svatá rodina. In: Marx, K.Engels, B.: Spisy, sv. 2. Praha 1957; Manifest Komunistické strany. In: Marx, K.Engels, B.: Spisy, sv. 4. Praha 1958.

Jadwiga Šanderová