Diktatura proletariátu

diktatura proletariátu – termín užívaný K. Marxem a F. Engelsem, i když jen zřídka a nesystematicky (zejm. na okraji úvah o revol. hnutí 1848 a Pařížské komuně 1871), který MarxKritice gothajského programu definuje jako období revol. přeměny mezi kap. a kom. společností, jemuž odpovídá také polit. přechodné období, v němž stát nemůže být ničím jiným než revol. diktaturou proletariátu. Koncept d.p. je podložen societálním pojetím moci jako třídní nadvlády, dosahující za průmyslového kapitalismu krajního rozštěpení mezi občanskou společností a státem, které lze překonat jen odstraněním parazitního státu působením jediné třídy – průmyslového proletariátu – schopného realizací svých zájmů realizovat zájmy všech. U V. I. Lenina zdůvodňujícího nutnost revoluce v Rusku je pojetí státu jako nástroje útlaku jedné třídy druhou rozšířeno na jakýkoli stát a z d.p., definované jako nový typ státní moci, jejímž nejbližším modelem je Pařížská komuna, je učiněno zákl. kritérium revol. myšlení. Podle Lenina je marxistou jen ten, kdo rozšíří uznání třídního boje až k uznání d.p. Dále je d.p. chápána jako hlavní záruka před restaurací moci kapitalistů a statkářů po vítězné revoluci. V 70. a 80. l. byl tento termín z programů nevládnoucích kom. stran vesměs vypouštěn nebo byla zdůrazňována jeho soc. zakotvenost s distancí od jakéhokoli násilí.

dictatorship of the proletariat dictature du prolétariat Diktatur des Proletariats dittatura del proletariato

Literatura: Balibar, E.: Sur la dictature du prolétariat. Paris 1976; Kautsky, K.: The Dictatorship of the Proletariat. London 1924; Lenin, V. I.: Stát a revoluce. Vybrané spisy II. Praha 1958; Marx, K.: Kritika gothajského programu. In: Marx, K.Engels, F.: Spisy, sv. 19. Praha 1966.

Vladimíra Dvořáková
Jiří Kunc