Testy inteligence

Verze z 11. 12. 2017, 18:03, kterou vytvořil Admin (diskuse | příspěvky) (finalizován tvar zápisu autorů hesel)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

testy inteligence – druh psychologických testů zaměřených ke zjišťování inteligence (viz intelekt a inteligence, které mají velkou tradici a po metodol. stránce jsou nejzpůsobilejší splňovat náročná kritéria objektivity, validity a reliability. Mezi nejpoužívanější patří test Termanův a Merrilův zachycující inteligenci dětí, Wechslerův test inteligence, test Alzheimerův a Ravenovy tzv. progresivní matice. Některé testy kombinují zkoušku verbální s neverbálními dovednostmi týkajícími se chápání vztahů, doplňování chybějících článků atd. Již vícekrát byla položena zákl. otázka, zda t.i. skutečně měří inteligenci a zda tzv. inteligenční kvocient neboli IQ vyjadřuje kvalitu měřené inteligence. Setkáváme se s jejími různými, i protichůdnými definicemi. IQ je pojem statist., který jen částečně vyjadřuje skutečný stav věcí. Již na začátku tohoto st. celou situaci výstižně charakterizoval A. Binet, když konstatoval, že „inteligence je to, co měří můj test“. Tento aforismus doznal několika mutací až ke znění, že „inteligence je schopnost inteligentně uspět v inteligenčním testu“. Tyto duchaplnosti ovšem nemohou zpochybnit fakt, že t.i. měří skutečné kognitivní potenciality individua a tím, že jsou uváděny do vztahu s výsledky jiných jedinců, stanovují jeho místo v daném vzorku populace. T.i. jsou často strukturovány na subtesty, tzv. dílčí zkoušky, které sledují výkonnost v takových činnostech, o nichž se autoři testu domnívají, že tvoří podstatu inteligence. Jde např. o pořádání vztahů, nalézání analogií, verbální pohotovost, schopnost zahlédnout numerické vztahy, prostorovou představivost atd. V multifaktoriálních testech se zjišťuje zároveň více schopností, např. schopnost porozumět, všeobecné znalosti, schopnost chápat vztahy, poskytnout vysvětlení v obtížné situaci, postřehnout časoprostorové relace apod. T.i. bývají součástí přijímacích řízení na školy, do zaměstnání. V s-gii se používají jako metodol. doplnění, prohloubení pozorovacích technik, zejm. techniky interview.

intelligence tests tests d'intelligence IQ-Test test di intelligenza

Michal Černoušek