Testy psychologické

testy psychologické – zkoušky, které se provádějí za účelem získání informací o psychice člověka a jsou postaveny na dotazech a odpovědích, na vyslovení požadavku a pokusu o jeho splnění. T.p. nehodnotí člověka pedagogickým způsobem (známkováním), ale slouží k hlubšímu poznání jeho myšlení, inteligence, postřehů, pozornosti, paměti, motivace, afektivity, jeho zájmů, postojů, hodnot atd. Tuto metodu použil jako první r. 1890 K. Mc Cattell, který ale hovořil o „mentálních testech“, jejichž prostřednictvím chtěl pevněji zachytit rozdíly mezi jednotlivci. R. 1905 A. Binet a H. A. Simon rozpracovali první test pro diagnostiku intelektové úrovně abnormálních jedinců. Jsou pokládáni za zakladatele testových tradic v psychologii. V meziválečném období se začaly vyvíjet testy osobnosti, používané i mimo oblast psychologie (Jungův asociační test, TAT, tematický apercepční test, Rorschachův test atd.). Obecná definice t.p. zdůrazňuje, že na základě pozorovaného chování (činnosti) jedince lze učinit závěr o tom, jak prožívá, jak myslí, jedná, rozhoduje se, zpracovává informace. Z výsledků testů lze usuzovat na psychol. ustrojení jedince, tj. na strukturu jeho osobnosti i úroveň jeho psychol. zjistitelných funkcí – myšlení, prožívání apod. T.p. musí splňovat poměrně přísná kritéria validity a reliability. Měly by skutečně měřit to, co proklamují, že měří, resp. v čem stanoví příslušný odhad, a proto musí být provedena standardizace na tu populaci a věkové rozmezí, kde jsou uplatňovány. Znamená to např., že am. test inteligence Wechsler-Bellevue musí být přizpůsoben a standardizován na čes. populaci odpovídajícího věku. V současnosti existuje na celém světě nepřeberné množství nejrůznějších t.p., jejichž seznam a podrobnější popis jsou zachycovány v opakujících se reedicích Mezinárodního seznamu testů. V jednotlivých zemích jsou instituce, které vydávají a distribuují psychodiagnostické a didaktické testy, chrání autorská práva a dbají na dodržování zásad používání a ochrany všech těchto metod.

t.p. se lze orientovat např. podle následujícího schématu:

Předmět a cíl pozorování Forma zkoušky (testu)
testy znalostí papír a tužka
testy inteligence verbální
neverbální
testy schopností zkouška výkonu
testy osobnosti dotazník
objektivní testy
projektivní techniky
expresivní techniky

psychological tests tests psychologiques psychologische Tests test psicologici

Michal Černoušek