Testy osobnosti

testy osobnosti – jeden z druhů psychologických testů, který slouží k pochopení a hlubšímu porozumění člověku, k zachycení motivů jeho chování a struktury osobnosti. Používají se především v klinickém posouzení individua. Mohou mít formu dotazníku, testu, projektivní a expresivní techniky. Nejpoužívanější jsou tzv. inventáře osobnosti, spojující dotazníkovou a testovou metodiku, např. Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI), skládající se z 550 tvrzení, jež se buď přijímají, nebo odmítají; výsledky poskytují vhled do struktury osobnosti ve škálách hysterie, depresivity a jiného prožívání. Eysenckův dotazník (EOD) pokrývá dvě škály neuroticismu a tendence k extroverzi nebo introverzi. Existuje pestrá paleta analogicky strukturovaných dotazníků – inventářů osobnosti, které sledují nejrůznější dimenze, např. hodnotovou orientaci, strukturu postojů, zájmů atd.

personality tests tests de personnalité Persönlichkeitstests test di personalità

Michal Černoušek