Tradicionalismus

Verze z 11. 12. 2017, 18:03, kterou vytvořil Admin (diskuse | příspěvky) (finalizován tvar zápisu autorů hesel)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

tradicionalismus – směr v politice, příp. hnutí prosazující návrat k tradici, její obnovu či zachování. T. se vyznačuje hledáním kult. kořenů, lpěním na tradičních hodnotách, snahou nepodléhat módě. Za tradiční hodnoty jsou považovány ty, které vykazují trvalou existenci a jsou chápány jako univerzální. Hodnoty založené na kult. tradici pramenící nejčastěji v evrop. renesanci jsou součástí programu mnoha polit. stran evrop. demokr. států. T. se objevuje v celém polit. spektru, viditelnější a častější je ale u konzervativních stran. Polit. strany spjaté pouze s t. existují výjimečně; většinou jsou to ty, které vznikly ze stran honoračních, např. roajalisté. Jejich programem je mj. zachovat existenci tradičních polit. institucí. Jako myšlenkový a polit. proud se t. vytvořil v průběhu 18. a 19. st. v reakci na radikální změny, které s sebou přinášel civilizační vývoj. Původní doktrína t. se rozvinula jako filozofie dějin a polit. program ve Francii; prosazovali ji zejm. J. M. Comte de Maistre, L. G. A. Vicomte de Bonald a F. R. de Lamennais. Polit. t. často provází důraz na nár. tradici i nacionalismus, což zvyšuje jeho účinnost, resp. příklon veřejnosti k němu. Vynášené tradice bývají někdy umělým výtvorem, projekcí do minulosti, což nijak nesnižuje jejich polit. působení, naopak je může vzhledem k vhodnému výběru z hlediska vkusu veřejnosti posilovat.

traditionalism traditionalisme Traditionalismus tradizionalismo

Jiří Ryba